Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Digital Marketing (Tất cả)
The Marketing Budgeting Process : Marketing Management Implications / Nigel F. Piercy
10-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Budgeting basics and beyond / Jae K; Shim, Joel G. Siegel, Allison I. Shim
10-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Handbook of budgeting / William Rea Lalli, William Rea Lalli
10-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình an ninh truyền thông / Nguyễn Thị Trường Giang (cb)
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Fundamentals Of Digital Marketing / Puneet Singh Bhatia
25-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Marketing 4.0 : moving from traditional to digital / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan
25-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Influencer : building your personal brand in the age of social media / Brittany Hennessy
24-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Digital marketing fundamentals : omcp's official guide to omcatm certification / Greg Jarboe, Matt Bailey, Michael Stebbins
24-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Socialnomics : how social media transforms the way we live and do business / Erik Qualman
24-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)