DDC 658.7
Tác giả CN Hugos, Michael
Nhan đề Essentials of supply chain management / Michael Hugos
Thông tin xuất bản John Wiley & Sons, Inc., 2003
Mô tả vật lý 265 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Business logistics
Từ khóa tự do Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Từ khóa tự do Essentials
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125770
00242
004C7824649-986A-414E-8DCF-90B9A06D071F
005202405021824
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20240502182446|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.7|bM621 - H896
100 |aHugos, Michael
245 |aEssentials of supply chain management / |cMichael Hugos
260 |bJohn Wiley & Sons, Inc., |c2003
300 |a265 tr. ; |ccm.
653 |aBusiness logistics
653 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
653 |aEssentials
691 |aLogistics và Quản lý chuỗi cung ứng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/logistics/bia/02thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1