Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Tất cả)
Đại số tuyến tính / Nguyễn Hữu Việt Hưng
03-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Essentials of supply chain management / Michael Hugos
02-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Hoạch định vật tư tồn kho mờ / Nguyễn Như Phong
05-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Mô hình hóa và dự báo chuỗi thời gian trong kinh doanh & kinh tế / Nguyễn Trọng Hoài dịch
05-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Kỹ thuật hệ thống / Hồ Thanh Phong, Nguyễn Tuấn Anh
05-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Kỹ thuật điều độ trong sản xuất và dịch vụ / Hồ Thanh Phong
05-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Quản trị chất lượng / Nguyễn Kim Định
05-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Quản lý chất lượng / Nguyễn Như Phong
05-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)
Hoạch định và kiểm soát chất lượng / Nguyễn Như Phong
02-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Vận trù ngẫu nhiên / Nguyễn Như Phong
02-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)