DDC 618.9282
Tác giả CN Huỳnh, Thị Phượng
Tác giả TT Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Giáo trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng : (Dùng cho cử nhân chính qui) / Huỳnh Thị Phượng, Trần Thị Thuận
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2022
Mô tả vật lý 168 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thuận
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10121353
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122665
00218
004BCCBE67B-6ED6-4EDA-965B-90D4950F1075
005202308011405
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230801140520|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a618.9282|bH987 - P577
100 |aHuỳnh, Thị Phượng
110 |aTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aGiáo trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng : |b(Dùng cho cử nhân chính qui) / |cHuỳnh Thị Phượng, Trần Thị Thuận
260 |aTP.HCM, |c2022
300 |a168 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aĐiều dưỡng
700 |aTrần, Thị Thuận
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10121353
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 8/1/9thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d19
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121353 Kho sách chuyên ngành 618.9282 H987 - P577 Điều dưỡng 1