Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Công nghệ thông tin (Tất cả)
Kỹ thuật lập trình / Trần Đan Thư, Nguyễn Thanh Phương, Đinh Bá Tiến, Trần Minh Triết, Đặng Bình Phương
29-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nhập môn Công nghệ phần mềm / ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Lý thuyết đồ thị / PGS. Nguyễn Cam; PTS. Chu Đức Khánh
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin / Phạm Nguyễn Cương
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Computer Arithmetic in Practice : Exercises and Programming / Sławomir Gryś
26-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Power System Protection and Relaying : Computer-Aided Design Using SCADA Technology / Samir I. Abood, John Fuller
26-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Machine Intelligence : Computer Vision and Natural Language Processing / Pethuru Raj, P. Beaulah Soundarabai, D. Peter Augustine
26-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Intelligent Systems and Applications in Computer Vision / Nitin Mittal, Amit Kant Pandit, Mohamed Abouhawwash, Shubham Mahajan
26-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Principles of computer science : An Invigorating, Hands-on Approach / Joshua Crotts
26-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)