Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Quản trị khách sạn (Tất cả)
Smart Hospitality Interconnectivity and Interoperability towards an Ecosystem / Dimitrios Buhalis, Rosanna Leung
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
World of resorts : from development to management / Chuck Yim Gee
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Service quality management in hospitality tourism and leisure / Jay Kandatnpully, Connie Mok, Beverley Sparks
26-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Hương Bếp Nhà : lưu giữ tinh hoa bánh Việt truyền thống / Trần Thị Hiền Minh
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Thơm thảo xôi chè : 30 thức quà ngọt ngào hương đồng gió nội / Trần Thị Hiền Minh
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Destination marketing : The use of technology since the millennium / Peter Robinson, Ade Oriade, Sammy C.H. Li
07-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Customer Experience in Tourism : A Review of Definitions, Components, and Measurements / Maksim Godovykh, Asli D. A. Tasci
07-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Critical thinking / Brooke Noel Moore, Richard Parker
07-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Aspects of tourist behavior / Metin Kozak, Nazmi Kozak
07-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)