Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Quản trị du lịch và lữ hành (Tất cả)
Developing management skills / David A. Whetten, Kim S. Cameron
13-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Tourism operations and management / Sunetra Roday, Archana Biwal, Vandana Joshi
27-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Principles of management / Tony Morden
26-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Human resource management in the hospitality industry : A guide to best practice / Michael J. Boella, Steven Goss Turner
26-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Văn hóa Việt Nam : Tiếp cận hệ thống liên ngành / Lý Tùng Hiếu
20-01-2024
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Phong tục dân gian : Nghi lễ thờ Mẫu / Thuận Phước
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Work as a tour guide : D2.TTG.CL3.01 Trainer Guide / Alan Hickman
25-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Vùng đất Nam bộ : Quá trình hình thành và phát triển / Phan Huy Lê (Ch.b)
25-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Entrepreneurship and Innovation : Theory, Practice and Context / Tim Mazzarol; Sophie Reboud
25-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)