Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Truyền thông đa phương tiện (Tất cả)
Smartphone photography : take your smartphone photos to the next level / Nick Vandome
21-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Truyền thông theo phong cách win win / Phạm Sông Thu
24-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí / Dương Út
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học : Tái bản lần thứ 14 / Vũ Cao Đàm
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại / Nguyễn Thành Lợi
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tổ chức và hoạt động của tòa soạn / Đinh Văn Hường
29-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Báo chí và truyền thông đa phương tiện : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang
29-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)