Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Kế toán (Tất cả)
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế : với sự hỗ trợ của SPSS / Hoàng Khắc Lịch, Cao Tấn Bình
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nguyên lý kế toán : Lý thuyết bài tập bài giải / Nguyễn Thị Loan
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Accounting : Teachers book / John Taylor, Stephen Peltier
07-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Giáo trình mô hình toán kinh tế / Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn
31-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình giải tích 2 / Nguyễn Đình Huy (Chủ biên); Ngô Thu Lương, Nguyễn Quốc Lân ...(Tham gia biên soạn)
28-11-2020
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình xác suất và thống kê / Nguyễn Đình Huy, Đậu Thế Cấp, Lê Xuân Đại
28-11-2020
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình giải tích 1 / Nguyễn Đình Huy (Chủ biên); Ngô Thu Lương, Nguyễn Quốc Lân ...(Tham gia biên soạn)
28-11-2020
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)