Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Digital Marketing (Tất cả)
Kinh tế vĩ mô : Những chủ đề kinh tế học hiện đại / Robert C. Guell; MBA Nguyễn Văn Dung (Biên dịch)
09-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Budget marketing : How to start & market an online business with little to zero marketing budget / Gabriela Taylor
01-04-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Integrated marketing communication : advertising and promotion in a digital world / Jerome M. Juska
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Marketing / Roger A. Kerin, Steven W. Hartley
14-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The Routledge handbook of digital consumption / Rosa Llamas, Russell Belk.
09-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Advances in Digital Marketing and eCommerce : First International Conference, 2023 / Francisco J. Martínez-López
21-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Brand Storytelling : integrated marketing communications for the digital media landscape / Keith A. Quesenberry, Michael K. Coolsen
20-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Digital marketing strategy : an integrated approach to online marketing / Simon Kingsnorth
25-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
B2B digital marketing strategy : how to use new frameworks and models to achieve growth / Simon Hall
25-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)