Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Quản trị sự kiện (Tất cả)
Services Marketing People Technology Strategy / Jochen Wirtz; Christopher Lovelock
08-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Giáo trình quản trị dịch vụ / PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyên Hồng
08-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Event sponsorship / Ian McDonnell and Malcolm Moir
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
The arts and events / Hilary Du Cros, Lee Jolliffe
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Integrated marketing communication : creative strategy from idea to implementation / Robyn Blakeman
23-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Winning at new products : creating value through innovation / Robert G. Cooper
23-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Services marketing : people, technology, strategy / Jochen Wirtz, Christopher Lovelock
23-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)