Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Răng hàm mặt (Tất cả)
Dental management of sleep disorders / Dennis R.BaILey, Ronald Attanasio
24-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Advanced Dental Metallic Materials / Rebeka Rudolf
24-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Textbook of General Pathology for Dental Students / S. R. Prabhu
24-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Nanomaterials in Dental Medicine : Materials Horizons: From Nature to Nanomaterials / Sabu Thomas
24-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Bài giảng mô phôi / TS.TS. Đặng Trần Quân
29-03-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)