Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Fitness Gym (Tất cả)
Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội / Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
05-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Tâm lí học thể dục thể thao / Lê Văn Xem
05-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Kỹ thuật Vovinam Việt võ đạo. Lê Quốc Ân, Nguyễn Văn Chiếu, Nguyễn Văn Sen Tập 2 /
05-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Kỹ thuật Vovinam Việt võ đạo. Lê Quốc Ân, Nguyễn Văn Chiếu, Nguyễn Văn SenTập 1 /
05-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Complete guide to TRX Suspension Training / Jay Dawes
05-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình giao tiếp sư phạm / Lê Thanh Hùng
05-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Advanced theory and practice in sport marketing / Eric C. Schwarz, Jason D. Hunter, Kyle J. Brannigan and Kevin P. Cattani.
05-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Essential book of martial arts kicks / by Marc De Bremaeker and Roy Faige ; illustrations by: Shahar Navot ; photography by: Guli Cohen.
05-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Sport marketing / Bernard J. Mullin, Stephen Hardy, William A. Sutton
05-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)