Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Ngôn ngữ anh (Tất cả)
An Introduction to Intercultural Communication : Identities in a Global Community / Fred E. Jandt
07-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Phân tích diễn ngôn / Gillian Brown; George Yule; Trần Thuần (Dịch)
31-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học / PGS.TS. Nguyễn Duy Bảo
27-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
지구촌 한류현황 II (아메리카)
08-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Seven Types Of Ambiguity / William Empson
16-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Vague Language: Some Vague Expressions In English / Joanna Mary Channell
16-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
The Harper American literature / Donald McQuade; Robert Atwan; Martha Banta; Justin Kaplan; David Minter; Cecelia Tichi; Helen Vendler
16-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
International Perspectives on Materials in ELT / Sue Garton; Kathleen Graves
16-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Language, Culture, and Teaching : Critical Perspectives / Sonia Nieto
16-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Significance of Literature in Foreign Language Teaching / Ruzbeh Babaee; Wan Roselezam Bt Wan Yahya
16-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)