Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Quản trị kinh doanh (Tất cả)
Giáo trình kinh tế lượng / GS.TS. Nguyễn Quang Dong; PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
16-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình marketing căn bản / GS.TS. Trần Minh Đạo
16-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Nguyên lý Marketing : Principles of marketing / Philip Kotler; Gary Armtrong; Khoa Marketing dịch
03-01-2024
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kế toán tài chính. Financial Accounting / Trần Xuân NamTập 2 :
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kế toán tài chính. Financial Accounting / Trần Xuân Nam Tập 1 :
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Quản lý chất lượng / Bùi Nguyên Hùng, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
03-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Giáo trình kinh tế quốc tế / Đỗ Đức Bình; Ngô Thị Tuyết Mai
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình kinh doanh quốc tế / Tạ Văn Lợi; Nguyễn Thị Hường
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
What is "business ethics"? / Peter F. Drucker
02-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Teaching Business Ethics : What, Why, Who, Where, and When / Joseph T. Gilbert
02-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)