Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Công nghệ thông tin (Tất cả)
Machine Intelligence : computer vision and natural language processing / Pethuru Raj
23-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Mastering C++ programming language : a beginner's guide / Sufyan bin Uzayr
23-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin : các phương pháp có cấu trúc / Nguyễn Văn Ba
22-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giới thiệu tác giả, tác phẩm Lai Châu / Phùng Hải Yến
21-05-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Đặc điểm dân ca mông, nùng, tày, thái : Nghiên cứu / Tuấn Giang
21-05-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Con quỷ khổng lồ nuốt Bon Tiăng. Truyện kể dân gian / Đỗ Hồng KỳQuyển 1 : Tiếng Việt :
21-05-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Đất và người Thái Bình. Quyển 1
21-05-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Y phương sáng tạo văn chương từ nguồn cội : Nghiên cứu, phê bình / Nguyễn Huy Bỉnh
21-05-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Linear Algebra : Schaum’s Outline / Seymour Lipschutz, Ph.D; Marc Lipson, Ph.D
25-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình Triết học Mác - Lênin / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia
24-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)