Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Răng hàm mặt (Tất cả)
Phẫu thuật miệng. Gây tê - nhổ răng / PGS.TS. Lê Đức Lánh; và Cộng sự Tập 1 :
22-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Chữa răng nội nha. PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà; và Cộng sự Tập 1 /
22-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Chữa răng nội nha. PGS.TS. Trịnh Thị Thái Hà; và Cộng sự Tập 2 /
22-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt. Sách dùng cho sinh viên răng hàm mặt / PGS.TS. Lê Văn Sơn; và Cộng sự Tập 2 :
22-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt. Sách dùng cho sinh viên răng hàm mặt / PGS.TS. Lê Văn Sơn; và Cộng sự Tập 1 :
22-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Răng trẻ em : Sách dùng cho sinh viên Răng hàm mặt / PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc; và Cộng sự
22-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Waxing for Dental Students / Rowida Abdalla
09-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Dental Enamel : Formation to Destruction / Colin Robinson, Jennifer Kirkham, Roger Shore
25-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Managing the Regulatory Environment : Best Practices / American Dental Association
25-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)