Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Quản trị kinh doanh (Tất cả)
Macroeconomics / N. Gregory Mankiw
07-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Strategic Marketing Management : Planning, implementation and control / Richard M.S. Wilson; Colin Gilligan
13-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Bài giảng cơ sở hệ thống thông tin / PGS. TS. Hà Quang Thuỵ
13-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Quản trị bán hàng : Sale management / James M. Comer,; Lê Thị Hiệp Thương, Nguyễn Việt Quyên dịch
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nhà quản lý tài năng : introducing to manager / Brain Works
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Marketing du kích trong 30 ngày : Guerrilla marketing in 30 days / Jay Conrad Levinson, Al Lautenslager
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Administrative office management : Pearson New International Edition / Zane K. Quible
24-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Email marketing : Hành trình tiếp cận khách hàng với chi phí tối ưu / MediaZ
24-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)