Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Điều dưỡng (Tất cả)
Từ điển giải thích phụ sản Việt Anh Pháp / PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh
02-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Điều dưỡng sản phụ khoa : Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng / PGS.TS. Cao Ngọc Thành; và Cộng sự
21-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Tiếng anh chuyên ngành điều dưỡng / Francy Brethenoux-Seguin; Denis Lenoble; Nguyễn Thành Yến (Dịch)
07-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Nurse anesthesia / John J. Nagelhout, Karen L. Plaus
28-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Compact clinical guide to chronic pain management : an evidence-based approach for nurses / Yvonne D'Arcy
23-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Patient Safety : A Case-based Innovative Playbook for Safer Care / Abha Agrawal. Jay Bhatt
23-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Perioperative Care of the Orthopedic Patient / Ronald MacKenzie
23-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)