Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Kỹ thuật phục hồi chức năng Bệnh học Ngoại khoa
Giáo trình Ngoại bệnh lý 1 / Phạm Văn Năng, Mai Văn Đợi, Nguyễn Văn Hiên, Trần Việt Hoàng,...
03-11-2023
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Schwartz's principles of Surgery. Charles Brunicardi, Danna K Andersen, Timothy R Billiar, David L Dunn, John G HunterVolume 1 /
15-12-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Chẩn đoán và điều trị các bệnh ngoại khoa / Đặng Hanh Đệ, Dương Đại Hà, Nguyễn Hồng Hà...
11-08-2022
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)
Bài giảng bệnh học ngoại khoa tiêu hóa / Nguyễn Đình Hối
20-07-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:11)
Schwartz's principles of Surgery,. Charles Brunicardi, Danna K Andersen, Timothy R Billiar, David L Dunn, John G Hunte Volume 2 /
01-02-2018
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Schwartz's principles of Surgery,. Charles Brunicardi, Danna K Andersen, Timothy R Billiar, David L Dunn, John G HunterVolume 1 /
01-02-2018
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Bài giảng bệnh học ngoại khoa tiêu hóa / Nguyễn Đình Hối
30-01-2018
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)