Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Kỹ thuật phục hồi chức năng Giải phẫu chức năng
Joint structure and function : a comprehensive analysis / [edited by] Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin, Michael D. Lewek.
06-02-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Joint structure and function : a comprehensive analysis / [edited by] Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin, Michael D. Lewek.
26-10-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Functional anatomy for physical therapists / Jutta Hochschild
24-10-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Functional anatomy : musculoskeletal anatomy, kinesiology, and palpation for manual therapists / Christy J. Cael
19-10-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
Palpation techniques : surface anatomy for physical therapists / Bernhard Reichert
19-10-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)
Anatomy and human movement : structure and function / Roger Soames, Nigel Palastanga,
25-12-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)