Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Kỹ thuật phục hồi chức năng Lý sinh
Vật lý lý sinh y học / Phan Sỹ An, Nguyễn Văn Thiện
21-01-2021
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Physics of the human body / Irving P. Herman
30-10-2019
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Physics in biology and medicine / Paul Davidovits
04-06-2019
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:29) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Vật lý lý sinh y học / Phan Sỹ An, Nguyễn Văn Thiện
26-04-2019
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)