Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Y đa khoa Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe