Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Y đa khoa Ngoại Bệnh Lý 3
Giáo trình Ngoại cơ sở. Phạm Văn Lình, Phạm Văn Năng T.1 : /
21-11-2023
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Schwartz's principles of Surgery. Charles Brunicardi, Danna K Andersen, Timothy R Billiar, David L Dunn, John G HunterVolume 1 /
15-12-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Triệu chứng học ngoại khoa / Đặng, Hanh Đệ
15-12-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Ngoại cơ sở. Dành cho sinh viên Y đa khoa / Phạm Văn Lình T.1 :
07-06-2021
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:27)
Hậu môn trực tràng học / Nguyễn Đình Hối
16-04-2018
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Triệu chứng học ngoại khoa / Đặng, Hanh Đệ
04-01-2018
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)