Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Y đa khoa Sinh Lý 2
Sinh lý học Y khoa,. Phạm Đình Lựu Tập 2 /
02-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Sinh lý học Y khoa,. Phạm Đình LựuTập 2 /
01-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
BRS Physiology : Broad review series ấn bản Tiếng Việt / Linda S. Costanzo
30-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
BRS Physiology : Broad review series / Linda S. Costanzo
19-12-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Guyton Hall Giáo trình sinh lý học y học : Guyton and Hall Textbook of Medical physiology / John E. Hall, Arthur C. Guyton;
01-12-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Guyton Sinh lý học Y khoa : (Sách dịch Guyton Textbook of Medical Physiology)
22-09-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:16)
Sinh lý học Tập 2 / B.s: Trịnh Bỉnh Dy (ch.b), Trịnh Bỉnh Dy, Phạm Thị Minh Đức
21-09-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Physiology : cases and problems / Linda S. Costanzo
24-08-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Ganong's Review of medical physiology / William F. Ganong
17-03-2022
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Textbook of medical physiology / Arthur C Guyton
26-12-2021
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)