Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Luật kinh tế (Tất cả)
Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả : The power of a positive team / Jon Gordon ; Phạm Lan Anh dịch
31-12-2022
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Six thinking hats : 6 chiếc mũ tư duy / Edward de Bono, Nguyễn Hữu Dũng dịch
31-12-2022
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) : (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019)
31-12-2022
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Luật Hình sự Việt Nam : Quyển 1. Phần chung / Phạm Văn Beo
31-12-2022
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình luật dân sự. Nguyễn Ngọc Điện Tập 2 /
31-12-2022
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hoà ; S.t. tài liệu: Đinh Bá Trung...
29-12-2022
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình luật dân sự. Nguyễn Ngọc Điện Tập 1 /
29-12-2022
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tư duy pháp lý của luật sư : Nhìn thật rộng và đánh tập trung / Nguyễn Ngọc Bích
29-12-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Vị giám đốc một phút : The new one minute manager / Ken Blanchard, Spencer Johnson ; Dịch: Nguyễn Văn Phước...
04-10-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)