Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Luật kinh tế (Tất cả)
Giáo trình Luật sư và nghề luật sư / Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Văn Điệp (ch.b.), Nguyễn Văn Tuân...
31-12-2022
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Luật Thuế / Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Thị Thu Hiền
31-12-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Luật ngân hàng / B.s.: Nguyễn Văn Vân (ch.b.), Phan Thị Thành Dương, Nguyễn Thị Thuỷ...
31-12-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam / Nguyễn Văn Tiến, Lê Vĩnh Châu, Trần Thị Hương, Lê Thị Mận
31-12-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tập bài giảng Pháp luật về công chứng, luật sư / B.s.: Nguyễn Thanh Minh, Đinh Thị Cẩm Hà
30-12-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quản trị học / Trần Dục Thức, Nguyễn Văn Thụy, Trường Đình Thái, Hồ Thiện Thông Minh
30-12-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)